ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε  στα πλαίσια της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης  δεσμεύεται για:

Την πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνής εργασιακούς κανονισμούς και αρχές που σχετίζονται με την εργασία αλλά και με την προστασία, ευημερία, υγεία και ασφάλεια των παιδιών. Στα πλαίσια αυτά δεν προσλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις της άτομα μικρότερα των 18 ετών. Η παιδική εργασία δεν είναι αποδεκτή και η πολιτικής της εταιρίας είναι να μην συνεργάζεται με προμηθευτές που κάνουν χρήσης της παροδικής εργασίας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση δική τους ή των υπεργολάβων τους. Στην περίπτωση που από λάθος η εταιρεία προσλάβει άτομο μικρότερο των 18 ετών, είναι υποχρεωμένη να προβεί στην απόλυση αυτού αλλά και να φροντίσει – υποστηρίξει με κάθε μέσο το άτομο αυτό ώσπου να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του έως ότου το άτομο αυτό ενηλικιωθεί. 

 1. Την υποχρεωτική υπογραφή συμβάσεων με όλους τους εργαζομένους 
 2. Την παροχή του δικαιώματος της συλλογικής δράσης και συλλογικών διαπραγματεύσεων για όλους τους εργαζομένους
 3. Την προάσπιση της εργασιακής ισότητας και των ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από:
 • Το φύλλο 
 • Την οικογενειακή κατάσταση
 • Την ύπαρξη ή όχι εξαρτώμενων μελών 
 • Τα θρησκευτικά πιστεύω ή την πολιτική θέση
 • Την φυλή (εθνικότητα, χρώμα κτλ)
 • Την ηλικία
 1. Την τήρηση των ωραρίων αλλά και των αμοιβών που ορίζονται από την εθνική μας νομοθεσία
 2. Για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με εργασιακά ζητήματα,την εταιρικής κοινωνικής  ευθύνης, της ποιότητας αλλά και με τα περιβαλλοντικά θέματα  εργασιακά θέματα  και θέματα δεοντολογίας
 1. Την ενημέρωση των εξωτερικών φορέων σχετικά με το περιβάλλον μέσω του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Τεχνικού Ασφαλείας στην εργασία.
 2. Την αμερόληπτή αξιολόγηση του προσωπικού της
 3. Παρόλα αυτά στην περίπτωση που παραβιαστεί η πολιτική της εταιρίας σε σχέση με την ποιότητα, το περιβάλλον , την υγεία και την ασφάλεια είναι δυνατή η επιβολή πειθαρχικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένης και της απόλυσης.
 4. Την καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής βίας, δωροδοκίας, διαφθοράς και απάτης. Συμμορφώνεται πλήρως με τους νόμους  περί ανταγωνισμού, προάγει το θεμιτό, ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό. Απορρίπτει τις πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές του ανταγωνισμού και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Η εταιρία ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε  ζητά από τους προμηθευτές της και τους συνεργάτες της να ενστερνίζονται τις παραπάνω αρχές.

Η πολιτική επιχειρηματικής πρακτικής της ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε σκοπό έχει να παρέχει στους εργαζομένους της εταιρίας απλές κατευθυντήριες γραμμές στα πλαίσια της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στην ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε θα πρέπει πάντα να επιδιώκουν ορθή κρίση και καθοδήγηση από τις ακόλουθες βασικές αρχές:

 • Να αποφεύγονται συμπεριφορές, καταστάσεις, εκδηλώσεις, που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη της εταιρίας
 • Να ενεργούν νόμιμα και τίμια
 • Ν α αποφεύγουν την οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων
 • Να αναφέρουν οποιαδήποτε παρατηρούμενη παραβίαση της νομοθεσίας (ή υποψία παραβίασης της νομοθεσίας) ή πράξη που παραβιάζει την Πολιτική της Επιχειρηματικής Πρακτικής   

Συνέπεια των ανωτέρων είναι ότι η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στη εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο(ανθρώπινων-υλικών-οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωση του.